Spregnute konstrukcije - Eurokod 4

Proračun i dimenzioniranje spregnutih greda

Alatom ConSteel je moguće dimenzionirati gredu na jednom ili preko više raspona (kontinuirana spregnuta greda) sukladno Eurokod 4 normi (HRN EN 1994-1-1). Također je moguće dimenzionirati djelomični ili potpuni posmični spoj.

intelika-consteel-proracun-i-dimenzioniranje-spregnute-grede-eurokod-4-HRN-EN-1994-1-1

Glavne značajke

  • Modeliranje (definiranje) spregnute grede s profiliranim limom ili punom armiranobetonskom pločom.
  • Automatski proračun efektivne širine.
  • Proračun u raspucalom ili neraspucalom stanju.
  • Opcije redistribucije momenata.
  • Dimenizoniranje na savijanje, posmik, interakciju savijanja i posmika, posmično izvijanje, posmični trn, uzdužni posmik, drobljenje betonske pojasnice
  • Automatski proračun optimalnog broja i rasporeda posmičnih trnova za djelomično sprezanje (ako je moguće) kao i za potpuno sprezanje.
  • Čisti i direktni rezultati koji koriste jednako označavanje (simbole) kao i Eurokod.
  • GSS ("General Solid Section") model poprečnog presjeka za precizno određivanje svojstava presjeka i elastičnih naprezanja.

intelika-consteel-analiza-poprecnog-presjeka-spregnute-grede-eurokod-4-HRN-EN-1994-1-1

Proračun i dimenzioniranje spregnutih stupova

Svi najčešće korišteni tipovi poprečnih presjeka spregnutih stupova mogu biti proračunati i dimenzionirani u ConSteel-u prema Eurokod 4 normi:

intelika-consteel-potpuno-betonom-oblozeni-spregnuti-i-profil  Potpuno obloženi I profil

intelika-consteel-djelomicno-betonom-oblozeni-spregnuti-i-profil  Djelomični obloženi I profil

intelika-consteel-betonom-oblozeni-spregnuti-profil-malteski-kriz  Obloženi profil u obliku malteškog križa

intelika-consteel-betonom-oblozeni-spregnuti-i-profil-u-supljem-profilu  Potpuno obloženi I profil u šupljem profilu

intelika-consteel-betonom-oblozeni-spregnuti-i-profil-u-supljem-okruglom-profilu  Potpuno obloženi I profil u šupljem okruglom profilu


Također, provodi se i provjera interakcije tlačne sile s (dvoosnim) savijanjem.

intelika-consteel-interakcijski-dijagram-uzduzna-sila-i-momenti-savijanja-spregnute-konstrukcije