Poprečni presjeci (profili)

Široka funkcionalnost programa ConSteel vezana za poprečne presjeke objedinjena je u zasebnom modulu: csSection.

Ovaj modul obuhvaća sve alate vezane za kreiranje, proračun karakteristika, analizu naprezanja te dimenzioniranje poprečnih presjeka.

Moguće su dvije varijante modeliranja: „General Solid Section“ (GSS) je precizni površinski model temeljen na metodi konačnih elemenata za bilo koji poprečni presjek uključujući i presjeke nehomogenih materijala (poput AB ili spregnutih poprečnih presjeka), te „Elastic Plate Segment“ (EPS) tankostijeni model specijalno za čeličene profile. Provjera formula za standardni proračun čelika vrši se jednostavno na EPS modelu uključujući i generiranje efektivnih površina poprečnih presjeka 4. klase temeljem sila presjeka dobivenih statičkim proračunom.

intelika-consteel-cssection-modul-za-poprecne-presjeke

GSS model poprečnog presjeka

intelika-consteel-cssection-spektakularni-raznobojni-pregled-naprezanja „General Solid Section“ (GSS) je stvoren za što preciznije modeliranje bilo koje vrste poprečnih presjeka.

Netipični poprečni presjek se pojednostavljuje skupom trokutastih konačnih elemenata kako bi se izvršio proračun karakteristika poprečnog presjeka metodom konačnih elemenata. Poprečni presjek može biti sastavljen od raznih materijala jer automatsko generiranje mreže konačnih elemenata odvaja trokutne elemente za pojedinine materijale kontrolirajući veličinu mreže sukladno elastičnim karakteristikama materijala. Nadalje, GSS model je prikladan za točno modeliranje armirano-betonskih, spregnutih te nehomogenih čeličnih poprečnih presjeka.

Uz uobičajene karakteristike (površina poprečnog presjeka, momenti inercije itd.) GSS model precizno proračunava torzijske i posmične karakteristike prema Saint Venantu te torzijski moment tromosti, posmičnu površinu i faktore, te ostale karakteristike koje se zatim koriste u globalnom proračunu.

Elastična naprezanja (normalna, torzijska i posmična), također se mogu proračunati i prikazati koristeći spektakularni raznobojni pregled. Za AB i spregnute presjeke 3D dijagrami otpornosti na interakciju sile i savijanja mogu biti generirani u koordinatnim osima te u proizvoljnom 2D presjeku.

 

EPS model poprečnog presjeka

intelika-consteel-cssection-model-tankostijenog-profila „Elastic Plate Segment“ (EPS) je tankostijeno pojednostavljenje najčešće čeličnih profila iz zavarenih, toplo valjanih te hladno valjanih profila.

Model je veoma jednostavan, brz i točan u proračunu te rezultatima za tanko-stijene presjeke u usporedni sa GSS modelom.

EPS model daje jednake generalne, torzijske i posmične karakteristike te, štoviše, računa statičke momenete i klase poprečnog presjeka prema Eurokodu.
Prikladan je za sofisticiranu procjenu svih standardnih proračuna i formula. Za slučaj 4. klase poprečnih presjeka, efektivni poprečni presjek je automatski generiran na temelju valjanih sila presjeka omogućavajući daljnu provjeru zahtjeva norme.