Robot 2017 lockup crop

09_robot_wide_range_analysis_capabilities

Široki spektar inženjerskih metoda proračuna (analiza)

Ispitajte linerno ili nelinearno ponašanje mnogih različitih tipova konstrukcija. Uživajte u jednostavnoj i učinkovitoj analizi raznih tipova nelinearnosti, kao što su P-delta analiza, vlačni/tlačni elementi, razni tipovi oslonaca, kabeli, plastični zglobovi...

Statički solveri prema najnovijim znanstvenim metodama 10_robot_analysis_state_art_solvers

Brzi dinamički solveri koji koriste najnovije znanstvene metode omogućuju provedbu dinamičke analize za bilo koju veličinu konstrukcije. Efikasni proračunski algoritmi su dizajnirani i optimizirani za četvero i višejezgrene procesore, dajući tako građevinskim inženjerima veliku brzinu proračuna kako bi postigli točne rezultate proračuna zahtjevnih konstrukcija kroz nekoliko minuta umjesto nekoliko sati.

Simulacija opterećenja vjetrom

Simulaciju vjetrotunela je moguće pokrenuti direktno u Robot-u ili je moguće izvesti model konstrukcije u Autodesk Simulation CFD program ukoliko je instaliran na računalu. Značajka simulacije opterećenja vjetrom omogućuje simulaciju protoka vjetra oko građevine i s time automatsko generiranje opterećenja vjetrom. Ova značajka je posebno korisna kod konstrukcija koje imaju kompliciranu geometriju, odnosno, za građevine za koje je inače teško točno odrediti opterećenja vjetrom. Simulacija opterećenja vjetrom radi poput vjetrotunela i kao rezultat daje obojane mape opterećenja vjetrom na modelu s ciljem vizualizacije i razumijevanja utjecaja vjetra.

11_robot_extensive_support_reporting_analysis_results Proširena podrška za prikaz rezultata proračuna

Robot Structural Analysis Professional omogućuje fleksibilnost u dobivanju, prikazu i izradi izvještaja rezultata proračuna konstrukcija. Razmatranje rezultata putem vizualizacija i sirovih podataka u nekoliko formata.

 


Projektiranje i modeliranje konstrukcija

01_adsk_robot_bidirectional_links Dvosmjerna veza s Revit Structure

Dvosmjerna veza s Autodesk® Revit® Structure softverom omogućuje točni proračun konstrukcije (točno i usklađeno projektiranje) tako da rezultati budu ažurirani/usklađeni kroz čitav model, zahvaljujući koordiniranoj konstrukcijskoj dokumentaciji koju omogućuje BIM (Building Information Modeling) sustav.

Moćni tok rada za proračun konstrukcije i izradu dokumentacije 02_robot_powerful_workflows

Izradite model, provedite proračun konstrukcije unutar Robot Structural Analysis Professional te neprimjetno prenesite model i rezultate u AutoCAD® Structural Detailing softver kako bi izradili izvedbenu dokumentaciju. Unutar ovog ekonomičnog sustava građevinskih programa, građevinski inženjeri mogu iskoristiti sve prednosti koje pruža integrirani tok rada od projektiranja kroz proračun konstrukcije pa sve do izvedbe.

03_robot_adv_auto-meshing_and_modeling Napredne mogućnosti automatske i ručne izrade mreže konačnih elemenata

Moćni sustav za automatsku izradu mreže konačnih elemenata omogućuje građevinskim inženjerima da jednostavno rade i s najsloženijim modelima. Možete nezavisno i u isto vrijeme koristit automatsko generiranje mreže konačnih elemenata i ručno definiranje parametara mreže za svaki element posebno. Ova mogućnost omogućava izradu visokokvalitetne mreže konačnih elemenata.

Spreman za globalna tržišta 04_robot_localized

Robot Structural Analysis Professional podržava multijezične timove projektanata koristeći mnogo jezika, uključujući: engleski, francuski, rumunjski, španjolski, nizozemski, ruski, poljski, kineski i japanski. Možete provesti proračun konstrukcije u jednom jeziku, izraditi izvještaj u drugom, koristiti imperijalne i metričke mjerne jedinice i to sve kombinirati unutar jednog modela konstrukcije.

05_robot_materials_design_code_support Podrška za materijale i norme

Robot Structural Analysis Professional uključuje više od 60 baza podataka s materijalima i profilima iz cijeloga svijeta. Sa spektrom od 70 već ugrađenih normi i propisa za projektiranje, građevinski inženjeri mogu unutar jednog modela raditi s raznim tipovima profila određenih država, imperijalnim/metričkim mjernim jedinicama te propisima, odnosno, normama i NAD-ovima određene države.

Ugrađena rješenja za projektiranje armiranobetonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija 06_robot_integrated_solution_reinforced_concrete_steel

Robot Structural Analysis Professional već sadrži ugrađene module za proračun i dimenzioniranje armiranog betona, čelika i drveta prema više od 40 različitih međunarodnih normi za čelik, 30 za beton i 8 za drvo uključujući niz Eurocode EN normi te odgovarajuće NAD-ove.

07_robot_open_flexible_api Otvoreni i fleksibilni API

Robot Structural Analysis Professional koristi Microsoft COM (Component Object Model) tehnologiju, što omogućuje otvoreni i fleksibilni API (application programming interface – sučelje za programiranje aplikacije) čime se pruža neograničene mogućnosti nadogradnje i prilagodbe softvera krajnjim korisnicima.

Opterećenja i kombinacije opterećenja

08_robot_structural_loads_and_combinations

Napredni sustav za izradu izvještaja ovisno o vrsti i duljini trajanja opterećenja, možete definirati razne vrste opterećenja kao što su vlastita težina/stalno, pokretno, snijeg, vjetar, temperatura, seizmičko, pokretno, prednapinjanje, pritisak tla... Zatim, opterećenje (točkasto, linijsko, površinsko) možete na sve moguće načine zadati na konstrukciju (prema definiranim vrstama opterećenja). Moguće je ručno ili automatsko definiranje kombinacija opterećenja sukladno mnogim nacionalnim standardima.

Napredni sustav za izradu izvještaja

Slika1.1 Slika1.2

Ugrađeni generator izvještaja kojim se ubacuju tipični podaci o modelu. Model konstrukcije i izvještaj su povezani tako da se bilo koja promjena na modelu uzrokuje promjenu izvještaja, npr. bilo koja snimljena slika (pomaka, deformacija, sila, reakcija itd.) prilikom neke promjene na modelu će automatski biti izmijenjena u izvještaju. Isto tako i sve tablice i ostali podaci o modelu. Time je posao slaganja izvještaja potrebno učiniti samo jednom i biti siguran da su sve promjene konstrukcije već evidentirane u izvještaju. Mogućnost spremanja/izvoza izvještaja u .txt .rtf .doc .html .sxw formate.

Proračun različitih tipova konstrukcija

Slika2 Robot sadrži mnogo modula za proračun raznih tipova konstrukcija. Moguće je proračunavati konstrukcije sastavljene od štapnih, plošnih i/ili prostornih konačnih elemenata. Osim standardnih ravninskih (2D) i prostornih (3D) konstrukcija, tu su i moduli za proračun ljuski, definiranje i analiza proizvoljnih presjeka, proračun fleksibilnih ploča opterećenih u svojoj ravnini, pojedinačnih detalja armiranobetonskih (stupovi, grede, temelji, visokostjeni nosači...), i čeličnih konstrukcija (spojevi) te mnogi drugi.

Napredne mogućnosti oslonaca

Slika3.1 Slika3.2 Slika3.3

Robot omogućuje zadavanje naprednih vrsta ležajeva/oslonca. Tako npr. postoje, uz klasične elastične i krute ležajeve, još i ležajevi s trenjem, ležaj sa slobodim dijelom pomaka (otvor - gap), nelinearni ležajevi, ležaj s prigušivanjem. Svim ležajima je moguće prilagođavati svojstva pa se tako npr. nelinearnim ležajevima pruža mogućnost podešavanja svojstava putem raznih sila-pomak ili moment-zaokret dijagrama, s tim da svaki od tih dijagrama može biti linearni, bilinearni, parabolički ili bilo koja korisnički zadana funkcija.

Recikliranje korisnički definiranih podataka

Slika4.1 Slika4.2 Slika4.3

Svaki korisnički unos Robot sprema u bazu podataka kako bi se on mogao ponovo upotrijebiti bilo u trenutnom ili u nekom budućem projektu. Na taj način se spremaju svi korisnički definirani poprečni presjeci, ležajevi, opterećenja itd. Moguće je naravno i naknadno uređivanje ili brisanje takvih unosa. Većina izbornika koji sadrže neke postavke nudi opciju za spremanje kao korisnički predložak u bazu podataka kako bi kasniji unos bio brži. Tako se, odabirom nekog definiranog predloška, mogu brzo izabrati postavke projekta, vidljivosti, postake detalja armiranja armiranobetonskih konstrukcija i mnoge druge.

Optimizacija čeličnih profila

Slika5.1 Slika5.2

Uključivanjem mogućnosti optimizacije konstrukcije Robot predlaže poprečni presjek (profil) koji zadovoljava mjerodavne kombinacije opterećenja. Na taj način je ubrzano i uvelike olakšano projektiranje čeličnih konstrukcija. Ukoliko se prihvati predloženi optimizirani profil, potrebno je ponoviti statički proračun i ponoviti proces optimizacije. Optimizacija je iterativan proces između analize i dimenzioniranja konstrukcije koji staje onda kad se trenutni profil ne može više optimizirati. Sam proces optimizacije korisnik može kontrolirati na način da zadaje razna ograničenja u vidu geometrijskih karakteristika profila.

Proračun detalja čeličnih spojeva

Slika6.1 Slika6.2 Slika6.3
Slika6.4 Slika6.5

Analiza čelične konstrukcije također uključuje i proračun i skiciranje detalja čeličnih veza/spojeva. Robot nudi mogućnost proračuna velikog broja različitih tipova vijčanih i zavarenih spojeva uz široki spektar definiranja proračunskih i geometrijskih parametara. Veza Robot-a i Structural Detailing softvera omogućuje neprimjetan izvoz čitave konstrukcije i detalja u Structural Detailing te izradu precizne radioničke (izvedbene) dokumentacije.

Izrada detalja armiranobetonskih konstrukcija

Slika7.1 Slika7.2 Slika7.3
Slika7.4

Uz dimenzioniranje armiranobetonske konstrukcije, moguće je i odabrati potrebnu armaturu te izraditi skice armiranja betonskih presjeka. Modul za izradu skica armiranja nudi mnogo postavki čime je moguće definirati sve parametre vlačne/tlačne i posmične armature. Robot ubrzava projektiranje konstrukcije osiguravajući da odabrana armatura zadovoljava proračunatu (potrebnu) armaturu i sve kriterije propisane odabranom normom. Skice armature su podloga za izradu troškovnika (detaljni iskaz količina potrebne armature) i izvedbene dokumentacije. Veza Robot-a i Structural Detailing softvera omogućuje jednostavno prebacivanje Robot modela u Structural Detailing te preciznu i brzu izradu izvedbene dokumentacije armiranobetonske konstrukcije.

Informirajte se o implementaciji BIM rješenja za projektiranje konstrukcija

Na vrh