autocad-civil-3d-2015-banner-lockup-284x66

Essentials (20 šk.h)

alt

Uvod i priprema

Općenito o uporabi AutoCAD Civil 3D aplikacije u građevinskoj struci

Sučelje aplikacije

Rad s predlošcima

Priprema podloga

Rad s točkama

Uvoz točaka

Kreiranje točaka

Kreiranje grupa točaka

Priprema stilova točaka i manipulacija grupama točaka

Izvoz točaka

Model terena

Definiranje modela terena (točke, AutoCAD objekti, lomne linije, slojnice)

Stilovi „Surface“-a (modela terena)

Analize digitalnog modela terena

Izračun volumena na bazi modela terena

Projektiranje prometnice

Rad na horizontalnoj osi

Kreiranje i uređivanje horizontalnih osi

Izrada stila horizontalne osi

Izrada oznaka horizontalne osi

Rad sa uzdužnim profilima

Kreiranje profila

Izrada stila profila

Izrada stila prikaza profila („Profile View“-a)

Kreiranje normalnog poprečnog presjeka („Assembly“-a)

Osnove rada sa „Subassembly“ i „Assembly“ objektima

Osvrt na „Code Set Styles“

Osnove kreiranja koridora

Osnove poprečnih presjeka („Section“-a)

Osnove volumenskih kalkulacija

Osnove ispisa