Robot - oslobađanje rubnih uvjeta na štapovima

Napisao:  Mirko Jurčević Utorak, 17 Prosinac 2013 09:58

Na videu je prikazan postupak zadavanja rubnih uvjeta na štapnom elementu jednostavnog dvozglobnog okvira.

Važno je uključiti prikaz rubnih uvjeta u dijalogu "Display" (početak videa) te paziti na orijentaciju štapa u smislu početak-kraj, koji se mijenja ovisno o položaju kursora miša u odnosu na sredinu štapa.

Ukoliko je kursor miša na lijevoj strani štapa, to se smatra početkom, ukoliko je kursor miša na desnoj strani štapa, onda se taj kraj štapa smatra početkom.

Kod definiranja tipa rubnog uvjeta, potrebno je uključiti "oslobođenja" rubnih pomaka i rotacija ("Released directions"). Kako je model 2D konstrukcija, imamo samo tri (3) stupnja slobode.

U definiranom tipu rubnog uvjeta koji je proizvoljno nazvan "Pinned-Fix" je oslobođena rotacija na početku štapa (odnosno, moment = 0).

Oznake "Ux" i "Uz" znače pomaci u smjeru lokalnih osi x i z, a "Ry" znači rotaciju oko lokalne osi y.

 

Komentar rezultata (momentnog dijagrama) koji će se nekima na prvi mah možda činiti pogrešnim:

Dvozglobni okvir je opterećen kontinuiranim opterećenjem na horizontalnom štapu. Oslobađanjem rotacije na lijevom kraju štapa statički sustav pretvaramo u trozglobni okvir, a to je statički određeni sustav. Lijevi stup okvira je, u biti, jednostavni štap, a znamo da u takvom štapu postoji samo uzdužna sila. S obzirom na to, rekacija u lijevom osloncu mora biti vertikalna, a zbog zadanog opterećenja (vertikalno kontinuirano na horizontalnom štapu) takva (vertikalna) mora biti i u desnom osloncu, a što u prijevodu znači da su horizontalne reakcije jednake 0. Sve to skupa daje prikazani momenti dijagram.

Ukoliko ne vjerujete, riješite sustav ručno.  ;)

Unable to display content. Adobe Flash is required.
Mirko Jurčević

Mirko Jurčević

Mirko Jurčević dipl.ing.građ.
Autodesk Certified Consulting Specialist
Autodesk Certified Structural Engineering Specialist
BIM manager


Website: www.intelika.hr
Login to post comments